Scroll Top
 

Velkommen til VA-dagene 2024

3.4. april
Oslo, Gardermoen

VA-dagene 2024 er en konferanse for deg som ønsker å være oppdatert på dagsaktuelle temaer i vannbransjen og vil utfordres på temaer som digitalisering, sikkerhet og operativ teknologi (OT), effektivisering av vanntjenestene, bærekraft, masseforvaltning og temaer knyttet til måling og utførelse av ledningsanlegg uavhengig av rørmateriale.

Nytt av året er at vi har med oss 9 eksklusive partnere, som alle stiller med utstilling. Gullpartnerne vil i tillegg holde foredrag. Dette må du få med deg!

Konferansen er en møteplass for kommuner, vannverk, rådgivere, entreprenører, grossister og andre som er opptatt av VA-faget.

Kom og møt bransjekollegaer i en uformell setting!

Konferansens gullpartnere

Konferansens sølvpartnere

Andre partnere

Konferansens program

Vann- og avløpsanlegg er kritisk infrastruktur for samfunnet vårt, og tradisjonelt har kvalitetskrav knyttet til komponenter, systemer og utførelse vært sentralt. Det er fortsatt grunnpilarene i et 100-års perspektiv, men i takt med økende digitalisering av samfunnet og med den nye trusselsituasjonen som bakteppe, er det et behov for å sikre anleggene våre bedre.

VA-dagene 2024 vil berøre en rekke temaer knyttet til moderne VA-anlegg – fra prosjektering til utførelse. I tillegg til en rekke spennende foredrag blir det praktisk demo av et nytt vakuumverktøy påmontert gravemaskin for legging og sammenføyning av rør. Dette har ikke vært vist i Norge tidligere. Det blir også en partner-utstilling fra noen av Norges ledende leverandører, samt at gullpartnerne også skal holde foredrag.

Vi har fått med oss engasjerte foredragsholdere som alle vil dele av sine erfaringer og kunnskap. Den alltid engasjerte Christen Ræstad vil lede konferansen, men denne gang sammen med Charlotte Marie Trovaag fra Rambøll/VA-yngre. Charlotte sitter i arbeidsutvalget i VA-yngre, og har et brennende engasjement for vannbransjen. Hun representerer den unge generasjonen på en strålende måte. Vi gleder oss til å se og høre både Christen og Charlotte på scenen.

Utdeling av Dråpen – de yngres vannpris vil foregå under festmiddagen, og Ingrid Holøyen Skjærbakken fra Norsk Vann/VA-yngre vil lede oss gjennom kvelden. Det er bare å glede seg! Det er mange gode grunner til å melde seg på VA-dagene 2024 – her blir det både faglig påfyll, nettverksbygging, erfaringsutveksling og god mat og drikke. Håper vi sees!

Program

Onsdag 3. april
08.00 – 08.40
Registrering og enkel frokost/mingling med bransjekollegaer
08.40 – 09.00
Åpning av VA-dagene 2024

Jari Johansson – Managing Director, PAM Norge & Finland og våre to konferansierer Charlotte Marie Trovaag, Rambøll/VA-yngre og Christen Ræstad, eget firma.

Charlotte og Christen vil lose oss trygt igjennom konferansen, og vi kan love noen overraskelser underveis. Bare å glede seg!

Seksjon 1: Bærekraft og gjenbruk av masser
09.00 – 09.40
Masseforvaltning – hvordan sikre optimal ressursutnyttelse?

Hver innbygger forbruker 15 tonn stein i året og gjør dermed stein til den ressursen vi bruker mest av i Norge etter vann. Det må også gjenspeiles i den kommende mineralstrategien. Dette er sitater fra Margrethe Ollendorff Lien, konsernleder i Feiring sitt innlegg i Dagsavisen nylig. Milliard-besparelser i transport, produksjon og avhending kan oppnås med anlegg lokalt og samarbeid mellom prosjekter, sier Tore Gulli, adm.dir. i Bærum Ressursbank, som er et prosjekt med fokus på mest mulig gjenvinning av overskuddsmasser fra bygge- og infrastrukturprosjekter. Denne meningsutvekslingen må du ikke gå glipp av.

Dialog mellom:
Margrethe Ollendorff Lien – konsernleder, Feiring

Tore Gulli – Tidl. administrerende direktør, Bærum Ressursbank

09.40 – 10.10
Stedlige masser – uslåelig ut fra et miljøperspektiv!

Miljøfotavtrykket kan ikke gå på bekostning av levetiden. Norsk Vannstandard påpeker at det på  hvert anlegg skal vurderes gjenbruk av lokale masser i VA grøfter. Miljøfordelene ved gjenbruksmasser er godt kjent, men Norsk Vann kan ikke anbefale slike miljøtiltak uten at det er dokumentert som hensiktsmessig via praktisk testing, som pr. i dag ikke foreligger. Bruken av stedlige masser må ha akseptable konsekvenser sett fra et geoteknisk perspektiv. Hvilke faktorer avgjør om de stedlige massene er gode nok? Hva skal til for at stedlige masser gir nødvendig styrke slik at tilstrekkelig levetid og funksjon for både stive og fleksible rør kan oppnås? Det bør utføres praktiske fullskalaforsøk, hvor anvendelse av stedlige masser i VA grøfter utredes nærmere.

Jan Vaslestad – eier og daglig leder, GeoAnlegg AS
Dan Sergei Sukuvara – geotekniker, Multiconsult

10.10 – 10.50
Utstilling/mingling med bransjekollegaer
Seksjon 2: Samspill
10.50 – 11.30
En av Norges første virkelige VA-samspillskontrakter

Nedre Romerike vann- og avløpsselskap (NRVA) og prosjektleder, entreprenør Arne Olav Lund (AOL) bygger ny hovedvannledning DN1000 i Lillestrøm. Her benyttes det en entreprenørstyrt samspillskontrakt hvor risikodeling er en sentral del. Det betyr at begge parter har et uttalt mål om å levere på en omforent målpris. Er dette Norges første virkelige samspillskontrakt innenfor VA, og ikke «bare» en samarbeidskontrakt?

Dialog mellom:
Trine Ulriksen Lunde – prosjektleder, Nedre- Romerike Vann- og Avløpsselskap (NRVA)
Anders Ragnhildrød – prosjektleder, entreprenør Arne Olav Lund (AOL)

11.30 – 12.50
Lunsj og utstilling/mingling med bransjekollegaer
Seksjon 3: Grønn logistikk
12.50 – 13.10
Hvor klare er markedet for «grønn transport»? Og hva innebærer «grønn transport» i praksis?

Myndighetenes mål om reduserte CO2-utslipp og lavere miljøpåvirkning gjelder oss alle – enten vi vil eller ei. Er det bærekraftig at kunden skal kunne bestille varer om kvelden og få de levert morgenen etter? Hvem tør ta et aktivt valg med hensyn til bærekraft og utfordre det etablerte? Elisa Gasperini vil fortelle oss hvordan Ahlsell nå går foran og utfordrer markedet i en mer bærekraftig retning.

Elisa Gasperini – direktør bærekraft og samfunnsoppdrag, Ahlsell Norge

Seksjon 4: Effektivisering av vanntjenestene
13.10 – 13.40
“Tilløp uten hopp” / effektivisering av vanntjenestene

Jeg har analysert, utredet og foreslått løsninger i mer enn 30 år. Kommunene har medvirket og alternative løsninger er presentert i rapporter. Jeg har fått skryt for arbeidet og honorarene har vært betydelige. Men: Det skjer ingen endringer! Sitasjonen er som den alltid har vært! Ordene tilhører bransjenestoren Christen Ræstad. Vi utfordrer Norsk Vann’s direktør Ragnhild Aalstad til å ta debatten.

Dialog mellom:
Ragnhild Aalstad – direktør, Norsk Vann
Christen Ræstad – sivilingeniør, eget firma

Seksjon 5: Sikkerhetssystemer, digitalisering og modeller

13.40 – 14.00
Siste nytt om den globale og lokale cybertrusselen i VA

Trusselbildet i sektoren er variert og i rask utvikling. Trusler vi står overfor i dag kan påvirke kjernevirksomheten, og må derfor med i alles risikoanalyser. Hvem står egentlig bak angrep og hva vil de? Hvor utsatt er sektoren og ikke minst sektoren i Norge?  Hvilke hendelser er relevante, og kan vi lære noe fra dem?

Margrete Raaum – nestleder og etterretningsanalytiker, KraftCERT

14.00 – 14.20
Operational Technology (OT) – på tide å ta sikkerhet i prosessanleggene våre på alvor

Sikkerheten til alle vann- og avløpsanlegg er forankret i to pilarer: IT (informasjonsteknologi) og OT (operativ teknologi). For å beskytte nettverkene og systemene kreves det et omfattende sikkerhetskonsept fordi tiltakene definert av IT må utvides med ytterligere OT-sikkerhetsløsninger. Hvilke krav bør vi stille og hvordan kan norske vann- og avløpsanlegg rustes mot den økte cybertrusselen?

Thomas Christiansen – Product Manager Cyber Security, Phoenix Contact

14.20 – 14.50
Utstilling/mingling med bransjekollegaer
14.50 – 15.40
Hva kjennetegner den moderne VA-ingeniøren?

Charlotte Marie Trovaag, Rambøll innleder med noen tanker om hva som burde kjennetegne den moderne VA-ingeniøren etterfulgt av to konkrete eksempler på aktiv bruk av moderne digitaliseringsteknologi.

Eksempel 1: Digital utførelse på den største entreprisen av Bussveien-prosjektet i Rogaland – hvordan gikk det?

Bussveien-prosjektet i Rogaland utføres uten en eneste papirtegning – altså kun ved bruk av digitale modeller. Ruben Rosland fra Risa Entreprenør vil fortelle oss om prosessen de har hatt i Risa for å løse tegningsløse infrastrukturprosjekter, og om hvilke gevinster som ligger i bruk av digitale modeller. Og hvor viktig er leverandøren av 3D-verktøyet i forbindelse med legging av VA uten tegninger?  Her er det mye nytt og viktige erfaringer å plukke opp for alle som jobber med store infrastrukturprosjekter.

Ruben Rosland – avdelingsleder stikning, Risa

Eksempel 2: Flommodell for hele Oslo – hva er nytt?

Rambøll og Oslo kommune har laget en flommodell for hele Oslo for å kunne simulere flomutbredelsen og konsekvensene ved ekstreme nedbørshendelser for derved lettere å kunne indentifisere kritiske områder. Den nye flommodellen er svært detaljert og inkluderer foruten ledningsnett nå også alle registrerte sluk i Oslo kommune med den hensikt å kunne simulere virkeligheten best mulig. Denne metodikken bør flere kommuner kjenne til og benytte seg av.

Henrik Håkonsen – sivilingeniør, Rambøll
Ursula Zühlke – overingeniør, Oslo VAV

15.40 – 16.00
Lang levetid er en av de viktigste faktorene i miljøfotavtrykket og økonomien til et VA-anlegg. Hvordan kan vi øke levetiden for hele anlegget og enkeltproduktene som leveres?

Levetiden på alle delene som inngår i et VA-anlegg er viktig med tanke på miljø og kostnader. Norske kommuner og private utbyggere bruker hvert år milliarder på VA-anleggene. Hvordan kan vi øke levetiden for hele anlegget? Vi ser på digitalisering, EPD, BIM, FDV og hvordan dette kan forbedre levetid og prosjektøkonomi.

Scott Reinhard – daglig leder, INNVA
Line Løset – bærekraftsansvarlig, INNVA

16.00 – 16.20
Utstilling/mingling med bransjekollegaer
Seksjon 6: VA-yngre
16.20 – 16.45
Ett år har gått siden prisutdelingen – hva har skjedd?

Den første vinneren av Dråpen – de yngres vannpris, Evelina Koltsova, er meget aktiv i norsk vannbransje. I tillegg til jobben som VA-rådgiver i Asplan Viak er hun også medlem av arbeidsutvalget i VA-yngre. Evelina vil gi oss et innblikk i hvordan det siste året har vært, hvilke utfordringer den Ukrainske nasjonen fortsatt står i og forsøke å sette ord på hva som må til for å gjenoppbygge vann- og avløps-infrastrukturen i de krigsherjede områdene som et ledd i å ta hverdagen tilbake. Kom og hør hennes sterke historie

Evelina Koltsova – VA-rådgiver, Asplan Viak/medlem av VA-yngre

16.45 – 17.00
VA-dagene 2023 ga meg jobb

Olga kom som flyktning til Norge i 2022 sammen med sine to barn. Hennes mann deltar i krigen hjemme i Ukraina. Olga ble «fanget opp» av Christen Ræstad og deltok på VA-dagene 2023, og som et resultat av dette har hun nå fått jobb som VVS-ingeniør i Intec, Drammen. Dette er en solskinnshistorie midt oppe i alle krigens grusomheter – kom og hør!

Olga Klymenko fra Ukraina
Charlotte og Christen oppsummerer dagen og gjør oss klar for kvelden.

17.00 – 18.30
Fritid
18.30 – 19.00
Aperitiff
19.00
Festmiddag med utdeling av «Dråpen – de yngres vannpris»

Vi samles til festmiddag med god mat og drikke, nettverksbygging og sosialt lag hvor praten går rundt bordene. Høydepunktet under kvelden blir utdelingen av Dråpen – de yngres vannpris. Prisen går til en yngre person i vannbransjen som har utmerket seg for sitt engasjement innenfor faget. Studentkoret NGA fra NMBU kommer og skal opptre, og ikke minst skal vår alles kjære Ingrid Holøyen Skjærbakken – rådgiver i Norsk Vann/leder av VA-yngre lose oss trygt gjennom kvelden. Det er bare å glede seg!

Toastmaster: Ingrid Holøyen Skjærbakken – rådgiver, Norsk Vann

Studentkoret NGA fra NMBU, Ås

Torsdag 4. april
08.30 – 08.40
Hva lærte vi i går, og hva skjer i dag?

Charlotte Marie Trovaag – konferansier/Rambøll/VA-yngre og
Christen Ræstad – konferansier/eget firma

Seksjon 7: Ledningsnett
08.40 – 09.20
Fornyelse av ledningsnettet – full oppgraving eller NoDig? Hva med kostnadene vs samfunnsnytten?

Trym Trovik – prosjektleder, Bergen Vann
i dialog med:
Christen Ræstad og Charlotte Marie Trovaag
Debatt med salen.

09.20 – 09.40
Norge er som skapt for undervannsledninger

Den norske geografien med spektakulære fjorder, lune bukter og frådende hav, har gjennom de siste 50 årene gitt utfordringer og muligheter for undervannsledninger av polyetylen (PE) i samfunnets tjeneste for å løse oppgaver med vannforsyning og avløp. Hallingplast har gjennom de siste årene utviklet innovative produkter for å gjøre jobben med installasjon av undervannsledninger raskere og sikrere. Men hva er det viktig å passe på?

Amund Haustveit – salgssjef VA og industri, Hallingplast

09.40 – 10.20
Utstilling/mingling med bransjekollegaer
Seksjon 8: Praktisk eksempel på effektiv legging av rør (dette foregår ute – ta med passende klær)
10.20 – 10.30
Introduksjon til praktisk demo av vakuumverktøy for legging av rør
10.30 – 11.20
Praktisk demo ute

Hvordan kan legging av duktile støpejernsrør gjøres enda mer effektivt og sikkert? Entreprenør Arne Olav Lund (AOL) stiller velvillig opp med gravemaskin og skal demonstrere et nytt vakuumverktøy for legging/sammenføyning av rør i grøft. Metoden vil effektivisere legging av rør og gi betydelige økonomiske- og HMS-messige gevinster. Demoen vil finne sted utenfor konferanselokalet i The Qube, så ta med passende klær (asfaltert område).

Tomas Lie – distriktssjef, Arne Olav Lund
Hervé Marchal – teknisk ansvarlig, PAM Frankrike

Ole Jakob Bjerke – teknisk sjef, PAM Norge

11.20 – 11.40
Utstilling/mingling med bransjekollegaer
11.40 – 11.50
Vi deler erfaringer
Seksjon 9: Anleggskvalitet
11.50 – 12.10
Fra grøft til sky – hvordan sikre datakvalitet fra måling til nyttedata?

Med dagens mange alternativer både på måleteknologi, dataoverføring og analysesystemer er det lett å miste oversikten over hva som skal til for gi DEG riktig datakvalitet, kostnad og brukervennlighet mm. Det gamle ordtaket «shit in, shit out» gjelder kanskje mer enn noen gang. KROHNE deler her sine erfaringer fra gjennomførte prosjekter for bl.a. sonevannmåling. Konkrete eksempler fra Lillehammer kommune og andre blir belyst. Både tekniske løsninger men også prosessen frem til valgt løsning erfarer vi i KROHNE er kritisk for å oppnå riktig løsning til de ulike utfordringene.

Ivan Rosenborg – salgsingeniør, Krohne Instrumentation

12.10 – 12.30
Utstilling/mingling med bransjekollegaer
Seksjon 10: Krystallkula
12.30 – 12.50
Norsk økonomi er under press – hvilke konsekvenser får det for vannbransjen?

Hvordan står det egentlig til med norsk økonomi, og hvordan har det påvirket bygg- og anleggsmarkedet? Marte vil gi oss innblikk i hvordan 2023 ble, og ikke minst presentere ferske prognoser for BA-markedet frem mot 2026.

Marte Herje Strømme – analytiker/makroøkonom, Prognosesenteret

12.50 – 13.00
VA-nå?

Charlotte og Christen avrunder VA-dagene 2024

13.00
Lunsj og vel hjem

 

Med forbehold om endringer i programmet.

Meld deg på

Tid: Onsdag 3. april 2024 kl.08.00 – torsdag 4. april 2024 kl.13.00
Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders veg 15, 2060 Gardermoen, tlf.63 94 94 94
Kontaktpersoner: Håkon Killerud, mob: 916 88 968, hakon.killerud@pamline.no – Knut Stensberg, mob: 414 72 109, knut.stensberg@pamline.no – Stig Grindahl, mob: 480 68 283, stig@vvsforum.no

Du mottar en automatisk bekreftelse når din påmelding er registrert. Påmeldingen er bindende

Ved påmelding samtykker du til at din kontaktinformasjon kan deles med arrangementets partnere og at du vil kunne motta invitasjoner til senere arrangement eller andre tilbud fra Saint-Gobain PAM Norge.

Faktura sendes 2-3 virkedager etter påmelding, med 10 dagers forfall.

Fakturering gjøres av Checkin AS, Narviga 23, 4633 Kristiansand, org.nr. 994035053.

I påmeldingsskjemaet får du valget mellom å bestille overnatting eller ikke, samt et oppfølgingsspørsmål om middag dersom du ikke skal overnatte. Bestiller du overnatting får du automatisk delta på festmiddagen.

Konferansens foredragsholdere


Marte Herje Strømme – analytiker/makroøkonom, Prognosesenteret

Marte jobber som analytiker, og arbeider med å lage prognoser for bygge- og anleggsmarkedene. Sammen med resten av makroteamet følger hun tett utviklingen i den makroøkonomiske situasjonen nasjonalt og internasjonal. Hun er mye brukt som foredragsholder og formidler Prognosesenterets analyser til media. Marte har en mastergrad i samfunnsøkonomisk analyse fra Universitetet i Oslo.


Christen Ræstad – konferansier og sivilingeniør, Eget firma

Christen Ræstad har vært i vannbransjen i 45 år. I 6 år ledet han vannforsyningen i Drammen kommune og var sentral i utbyggingen av Glitrevannverket, før han i 1981 etablerte enmanns konsulentfirma som han fortsatt driver. Christen jobber for kommuner og interkommunale VA-selskap, bedrifter, forskningsprosjekter og myndigheter. Han har også markert seg som foredragsholder og prosjektleder/møteleder for ulike kurs, konferanser og fagmøter. Christen vil lede konferansen sammen med Charlotte Marie Trovaag – det er bare å glede seg!


Ingrid Holøyen Skjærbakken – rådgiver, Norsk Vann

Ingrid Holøyen Skjærbakken arbeider i dag som rådgiver i Norsk Vann. Hun er utdannet sivilingeniør i natur- og miljøteknologi fra NMBU og har tidligere vært avdelingsleder for kommunalteknikk i Nittedal kommune. Ingrid har i dag sentrale oppgaver knyttet til rekruttering til vannbransjen, er sekretær for arbeidsutvalget til VA-yngre og er Norsk Vanns kontaktperson for Driftsassistansene.


Ole-Jakob Bjerke – teknisk sjef, PAM Norge

Ole-Jakob Bjerke har jobbet med drikkevannsløsninger i 13 år, deriblant produktutvikling, produkttesting, teknisk salg og samarbeid med ledningseiere, konsulenter og entreprenører/utførende. Han er en fag- og produktekspert, med sterkt fokus på sammenhengen mellom teori og praksis.


Evelina Koltsova – VA-rådgiver, Asplan Viak

Evelina Koltsova er ansatt i Asplan Viak AS, Tønsberg som VA-rådgiver/ingeniør hvor hun jobber med vann- og miljørelaterte problemstillinger. Hun tok mastergrad i vann- og sanitærsystemer ved NMBU i 2019, med hovedfokus på kjemi og renseteknikker. Hun har tidligere jobbet et par år i offentlig sektor med avløp- og forurensningsspørsmål i forbindelse med utslipp. Til tross for sin unge alder har hun en omfattende forståelse av VA-bransjen og aktuelle behov innenfor både offentlig og privat sektor. Evelina ble den første som mottok prisen Dråpen – de yngres vannpris på VA-dagene 2023.


Jari Johansson – Managing Director, PAM Norge & Finland

Jari Johansson er Managing Director for PAM Norge & Finland. Han har internasjonal erfaring fra flere bransjer, med fokus på byggebransjen i Norden og Baltikum. Han har de seneste 15 årene hatt flere ledende posisjoner i konsernet Saint-Gobain. Jari har en kommersiell utdanning, Master of Science in Economics and Business Administration. Han er opptatt av kvalitet og bærekraft for de tekniske løsningene som tilbys markedet.


Tore Gulli – tidl. administrerende direktør, Bærum Ressursbank.

Tore Gulli er sivilingeniør maskin/industriell økonomi fra NTH; erfaring fra privat og offentlig virksomhet i Norge og internasjonalt. Er snart pensjonist, men er fortsatt ansatt i Bærum kommune; hvor han blant annet har hatt ansvar for prosjektet Bærum Ressursbank og et par andre innovasjonsprosjekter.


Ivan Rosenborg – salgsingeniør, Krohne Norway AS

Ivan jobber i KROHNE Norway AS som leverer måletekniske løsninger til både VA, industri og offshore mm. Han har bakgrunn fra forsvaret der han jobbet med våpen -og kommunikasjons-systemer frem til 2012. Etter det har teknisk salg ståttpå agendaen og siste 8 år med fokus på VA-bransjen. I sine 5 år i KROHNE har Ivan vært spesielt involvert i prosjekter og problemstillinger knyttet til instrumentering for sonevannmålere på ledningsnettet og overløpsmåling i den andre enden av kretsløpet.
Motto: «Sett riktige personer, med rett kompetanse rundt samme bord, så oppnår du gode løsninger til riktig pris»


Amund Haustveit – salgssjef VA og industri, Hallingplast

Amund Haustveit jobber som salgssjef for Hallingplast i Norge – en av Norges største fabrikker for produksjon av PE rør. Har jobbet i Hallingplast siden 2019, før det som salgssjef hos rørgrossisten Ahlsell siden 2007. Har drevet med teknisk salg siden 1991. Er opptatt av å informere kommuner/ konsulenter om rør og materiell, som gir gode og riktige vann og avløps prosjekter.


Trine Ulriksen Lunde – prosjektleder, NRVA

Trine Lunde har fagbrev som maskinarbeider og er utdannet siv.ing i marin teknikk fra NTNU.  Hun har 11 års erfaring fra olje og gass (off- og onshore), samt 2.5 års erfaring som prosjektleder hos byggentreprenør. Trinejobber nå som prosjektleder i NRVA, en stilling hun har hatt i 6 år.


Thomas Christiansen – Product Manager Cyber Security, Phoenix Contact

Thomas Christiansen jobber som Product Manager for Cyber Security og Funksjonell Sikkerhet i Phoenix Contact. Utdannet som automatiker og erfaring fra roller som automasjonsteknikker og prosjektingeniør innehar Thomas bred erfaring og stor kompetanse innen nettverkssikkerhet.


Ragnhild Aalstad – direktør, Norsk Vann

Ragnhild Aalstad begynte som direktør i Norsk Vann (den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen) i april 2023. Hun kom da fra stillingen som seksjonssjef i avdeling Samordning og beredskap i DSB. Hun har tidligere ledererfaring fra Statsbygg og Forsvarsbygg, og har mange års erfaring med miljø- og interessepolitikk. Aalstad er utdannet Cand Philol med hovedfag i Samfunnsgeografi fra UiO, og har i tillegg en Master of Management fra BI senter for lederutdanning.


Margrethe Ollendorff Lien – konsernleder, Feiring

Margrethe Ollendorff Lien er konsernleder i Feiring.Utdannet sivilingeniør fra NTNU og betongteknolog fra UC Berkeley, senere økonomi fra BI. Margrethe brenner for bærekraftig ressursforvaltning og for å muliggjøre besparelser for kunder, miljø og samfunn. Feiring er en masseforvalter, og Østlandets største produsent av steinprodukter som pukk og sand. De tar imot og gjenbruker rene gravemasser til samfunnsnyttige formål og produserer asfalt. Feiring er ekspert på bærekraftige totalløsninger og produkter innen stein, asfalt og geosynteter.


Trym Trovik – prosjektleder, Bergen Vann

Trym Trovik er utdannet sivilingeniør fra NTH i 1994. Han har jobbet i rådgiverfirma fra 1995-2007 etterfulgt av Bergen kommune Vann og avløpsetaten/Bergen Vann fra 2007, hvor han fortsatt arbeider. Trym har i all hovedsak jobbet med fornying av vann og avløpsledninger, inkludert NoDig. Mye av dette har vært basert på rammeavtaler.


Scott Reinhard – daglig leder, INNVA

Scott Reinhard er daglig leder i INNVA – Norges leverandør av Hawle-produkter. Scott har bakgrunn fra byggebransjen og VA hvor han har jobbet med dokumentasjon, salg og ledelse både for tjenesteleverandør, produsent og importør. Gjennomgangstemaet har alltid vært kvalitetsprodukter med mål om tilført verdi for brukeren, og hvordan dette spiller inn på prosjektets levetid, økonomi og klimaavtrykk.


Line Løset – bærekraftsansvarlig, INNVA

Line Løset er bærekraftsansvarlig INNVA – Norges leverandør av Hawle-produkter. Line er utdannet Executive Master of Management ved Handelshøyskolen BI med masterprogram i faget; Grønn vekst og konkurransekraft. Line har over 20 års erfaring innen kommunikasjon og markedsføring fra byrå og næringsliv. Line skrev sin prosjektoppgave om suksessfaktorer og barrierer for at miljøkriteriet i loven om offentlige anskaffelser skal gi ønsket effekt og fungere optimalt i byggenæringen. Og undersøkte da spesielt bruk av EPD og gjeldene praksis i ulike deler av verdikjeden.


Henrik Håkonsen – sivilingeniør, Rambøll

Henrik Håkonsen har en master i Vann- og miljøteknikk fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med spesialisering innenfor hydrauliske beregninger og overvannshåndtering. Henrik jobber i Rambøll med hydrauliske modeller og overvannshåndtering. Gjennom dette har han fått erfaring med 1D-modellering av drikkevannsnettverk og 2D-modellering av overvannsflom og større koblede 1D-2D modeller. Han har også erfaring med overvannshåndtering og klimatilpasning for boligutvikling og idrettsbygg.


Charlotte Marie Trovaag – konferansier og sivilingeniør, Rambøll/VA-yngre

Charlotte Marie Trovaag er utdannet sivilingeniør i vann- og miljøteknikk fra Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Hun jobber som rådgiver i Rambøll, et av verdens størsterådgivende ingeniørselskaper, hvor hun jobber med vannrensing og miljø. Charlotte jobber med både drikke-, industri- og avløpsvann, og har erfaring med optimalisering av eksisterende renseanlegg og prosjektering av nye anlegg. Hun er opptatt av å jobbe for de mest langsiktige løsningene i prosjekter, med fokus på å redusere klimagassutslipp, sirkulære løsninger og ressursutnyttelse. Charlotte sitter i arbeidsutvalget i VA-yngre og opptatt av å synliggjøre hvilke muligheter det er i vannbransjen. Hun vil lede konferansen sammen med Christen Ræstad – det er bare å glede seg!


Elisa Gasperini – direktør bærekraft og samfunnsoppdrag, Ahlsell Norge

Elisa Gasperini jobber i dag som direktør bærekraft og samfunnssikkerhet i Ahlsell, en stilling hun tiltrådte i april 2021. Hun kommer fra stillingen som Specialist Manager Sustainability hos kartongprodusenten Elopak. Elisa har tidligere også sittet i styret i EXTRA:CT – et internasjonalt initiativ for å finne gode løsninger for resirkulering av emballasje.


Anders Ragnhildrød – prosjektleder, entreprenør Arne Olav lund (AOL)

Anders Ragnhildrød har praktisk erfaring som fagarbeider og påfyll som fagskoleingeniør i Porsgrunn. Han har ledet flere vei, vann og avløpsprosjekter på Østlandet, blant annet store vannlednings utskiftinger for Vestfold vann. Det siste året har han vært prosjektleder på en utvidelse av ledningsnettet for NRVA på Lillestrøm.


Jan Vaslestad – eier og daglig leder, GeoAnlegg AS

Jan Vaslestad har jobbet med geoteknikk og anleggsteknikk i 42 år, og er utdannet sivilingeniør bygg ved NTNU. Han har spesialisert seg innenfor samvirke mellom omfyllingsmasser og nedgravde rør, og har en Dr.ing grad på dette temaet fra NTNU. Jan har vært ansatt i Statens vegvesen og i privat virksomhet. Fra 2008 har han undervist i geoteknikk og anleggsteknikk på NMBU og Høyskolen i Østfold. Han har jobbet mye internasjonalt med regelverk, foredrag og forskning på geoteknikk og nedgravde rør, og utviklet en egen metode som gjør det mulig å bruke betongrør og kulverter under høye fyllinger.  Jan brenner for å tenke nytt og bærekraftig innenfor utførelse av infrastrukturprosjekter ved å bruke alternative løsninger med stedlige masser, lette masser og geosynteter for å redusere miljøbelastning og kostnader.


Ruben Rosland – avdelingsleder stikning, entreprenør Risa

Ruben Rosland er avdelingsleder for stikningsavdelingen i Risa AS, et av Norges største privateide entreprenørselskap. Med en karriere som strekker seg fra sine dager som lærling som anleggsmaskinfører, har han dykket inn i ulike aspekter av anleggsbransjen. Hans lidenskap og ekspertise ligger spesielt innenfor geomatikkfaget, det han har hatt gleden av å jobbe med i over 12 år. Utdannelsen hans inkluderer studie fra NTNU på Gjøvik og pågående studier ved Teknisk fagskole, som beriker hans kunnskap og forståelse for bransjen. Ruben har de siste 6 årene hatt æren av å være avdelingsleder, og har rettet fokus mot nøkkelområder som digitalisering, BIM og tegningsløse prosjekter.


Tomas Lie – distriktssjef, entreprenør Arne Olav Lund (AOL)

Tomas Lie startet som maskinførerlærling i Arne Olav Lund i 1997. Han er utdannet ved Drammen tekniske Fagskole 2001 – 2003 og startet som anleggsleder hos Arne Olav Lund i 2005 med prosjekter innen vei, vann og avløp for stat og kommune. Tomas begynte i 2010 som prosjektleder hos Kjeldaas og var der frem til 2013 før  han gikk tilbake til Arne Olav Lund hvor han har vært distriktssjef siden 2013 med ansvaret for Oslo – Akershus området. Tomas ble med på eiersiden i selskapet i 2018.


Ursula Zühlke – overingeniør, Oslo VAV

Ursula Zühlke har jobbet innen overvann i Vann- og avløpsetaten i Oslo i åtte år, både innen saksbehandling, GIS analyser og modellering. Hun er utdannet i miljøvitenskap og naturressursforvaltning fra Høyskolen på Island med fordypning i geografi samt i  el- og informasjonsteknikk fra Teknisk universitet i Darmstadt, Tyskland. Ursula har vært en del av teamet som har utviklet overvannsmodellen for Oslo der hun har bidratt med nyskapende og i overkant ambisiøse ideer.


Dan Sergei Sukuvara – geotekniker, Multiconsult

Dan har jobbet i 4.5 år i Multiconsult og er utdannet sivilingeniør ved NTNU. Han jobber aktivt med forskningsarbeid innenfor komplekse problemstillinger som berører veg og jernbanefaget, bruer, kulverter, fyllinger og vibrasjoner. Dan har i økende grad også rettet interessen mot bærekraft og anleggsteknikk, der han mener et bedre samarbeid mellom utførende og prosjekterende er riktig vei mot mer kostnadseffektive og bærekraftige løsninger uten å gå på bekostning av sikkerhet.


Margrete Raaum – nestleder og etterretningsanalytiker, KraftCERT

Margrete Raaum er nestleder i KraftCERT/InfraCERT, det norske “Computer Emergency Response Team” spesielt for selskaper med industrielle kontrollsystemer, primært energi, petroleum og vann og avløp. Hun har jobbet med informasjonssikkerhet siden 1998 i flere sektorer, og jobber i dag spesielt med hendelseshåndtering og trusseletterretning relevant for kritisk infrastruktur.

 

 

Programkomiteen består av:
Christen Ræstad, eget firma
Charlotte Marie Trovaag, Rambøll
Knut Stensberg, PAM Norge
Håkon Killerud, PAM Norge
Jørn Søderholm, Praktisk Talt
Stig Grindahl, SG kommunikasjon

KONTAKT OSS


SG kommunikasjon AS
Sandesundveien 2, 1724 Sarpsborg
Telefon: +47 480 68 283
E-post: stig@vvsforum.no

Personvern Preferanser
Når du besøker vår nettside, kan det hende at det lagres informasjon gjennom nettleseren, gjennom et spesifikt tjeneste, vanligvis informasjonskapsler. Her kan du endre dine preferanser. Vennligst husk at ved å blokkere noen typer informasjonskapsler, kan det ha innvirkning på opplevelsen av vår nettside og tjenestene vi tilbyr.