VA-DAGEN 2022

Er du opptatt av en velfungerende infrastruktur?
Hva med miljøspørsmål og bærekraft?
Betyr kontraktsformer og ansvar noe for kvaliteten?

VA-DAGEN 2022 OSLO GARDERMOEN

NÅR
Torsdag 28. april
08.00 – 15.30
hvor?
MELD DEG PÅ VA-DAGEN 2022

VA-dagen 2022 er en konferanse for deg som ønsker å oppdatere deg på dagsaktuelle temaer i vannbransjen, treffe bransjekolleger i en uformell setting og ikke minst være med på spennende og interessante paneldebatter gjennom dagen.

Konferansen er en møteplass for kommuner, vannverk, rådgivere, entreprenører, grossister og andre som er opptatt av VA-faget.

Arrangør er PAM Norge i samarbeid med SG kommunikasjon AS.

KONFERANSENS
Program

VA-dagen fokuserer på dagsaktuelle utfordringer knyttet til ledningsnett for vann og avløp, og med temaer som er aktuelle for alle rørmaterialer.

Første del av konferansen har fokus på kontraktsformer, roller og ansvar, miljø og grønn infrastruktur, mens andre del inneholder skråblikk på bransjen, rekruttering og flaskehalser, digitalisering, prosjekterfaringer, ledningsfornyelse og innovasjon.

Til å belyse temaene har vi fått med oss spennende og dyktige forelesere som alle vil dele av sine erfaringer og kunnskap.

Vil spesielt nevne presentasjon av en ny studie knyttet til bruk av oppgravde masser i ledningsgrøfter, hvor miljø- og økonomigevinstene er store.

Til å lede konferansen har vi vært så heldige å få med oss bransjenestoren Christen Ræstad, så her blir det stor takhøyde i form av meningsutvekslinger og diskusjoner gjennom dagen.

Vi er sikre på at dette blir en spennende og interessant dag, og håper konferansen også kan være en møteplass hvor praten går og erfaringer deles på tvers av kommunegrenser og fylker.

08.00 – 08.30

Registrering og enkel frokost/mingling med bransjekolleger

08.30 – 08.40

Velkommen og presentasjon av dagens program

Jari Johansson – daglig leder, PAM Norge

Bransjenestoren Christen Ræstad er møteleder for konferansen.

08.40 – 08.55

Tilbakeblikk på fremtiden

Christen Ræstad – Sivilingeniør, Eget firma

Bærekraft, materialegenskaper, levetid og anleggskvalitet får stadig mer fokus. Men hva med rammevilkårene; hindrer de nytenkning, innovasjon og forandring? Hva med insitamenter for suksess i stedet for uthenging og «straff» for å feile? Hva sier mulighetsstudien fra Oslo Economics knyttet til graveskader og verdien av tid? Christen vil også kikke inn i krystallkula.

 

08.55 – 09.15

Verdibasert innkjøp av entreprenør

Kjærsti Theodorsen – Prosjektleder Svendby Bygg Consult AS

Innkjøp av entreprenør har ofte stort fokus på pris. Mange oppdragsgivere erfarer så at de må bruke mye ressurser på kontroll og detaljstyring av entreprenøren, mens disse igjen bruker tilsvarende ressurser på å kartlegge feil og sende tilleggskrav for å kompensere for lav anbudspris. Dette bidrar til budsjettoverskridelser og høyt konfliktnivå. Best Value Procurement (BVP) er en tilnærming til anskaffelser som bidrar sterkt til forbedring på alle disse områdene.

09.15 – 09.35

Samspillskontrakter vs andre kontraktsformer – hva passer vannbransjen?

Jørgen Aardalsbakke – Advokat, Grette AS

Hvor viktig er verdien av tid sett opp mot arbeids-, ansvars- og risikodeling? Hvilke erfaringer fra store infrastrukturprosjekter kan vannbransjen nyttiggjøre seg? Jørgen tar oss med på en interessant reise hvor han deler av sine prosjekterfaringer.

09.35 – 09.55

Prosjektene blir stadig større – hvilke utfordringer og muligheter skaper det?

Sunna Zophoniasdottir – Assisterende prosjektleder, Marti AS

Infrastrukturprosjektene blir stadig større, og det stilles strengere krav til kompetanse og gjennomføringskraft. På hvilken måte vil kontraktsform kunne påvirke entreprenørens risiko, og hva skal da til for å få et godt samspill i prosjekter sett med en entreprenørs øyne?

09.55 – 10.15

Mingling med bransjekolleger over en kopp kaffe/te og frukt

10.15 – 10.35

Ny studie om bruk av stedlige masser i VA-grøfter – hvordan utnytte mulighetene?

Morten Strøyer Andersen – Sivilingeniør/miljørådgiver Norconsult AS

Sigrid Bergseng Lakså – M.sc./miljørådgiver Norconsult AS

Dagens omfyllingsmasser i rørgrøfter består som regel av pukk utvunnet fra fjell, som er en ikke-fornybar ressurs. I tillegg er prosessen kostbar og lite bærekraftig. Hvorfor bruker vi ikke da i større grad oppgravde masser i rørgrøfter? Sigrid og Morten vil vise hvilket potensiale som ligger og venter, både økonomisk og miljømessig.

10.35 – 10.55

Hvordan dokumentere grønnere VA-infrastruktur og reduserte kostnader?

Geir Sogge Johnsen – Administrerende direktør, Basal AS 

Betongrør- og kumprodusentene tar samfunnsansvar og har verktøyene som skal til for å gjøre dokumenterte miljøberegninger. Basal deler erfaringer og viser hvordan gjenbruk av stedlig masse og betongprodukter bør beskrives for å sikre lavest mulig miljøfotavtrykk.

10.55 – 11.30

Paneldebatt og diskusjon med salen

Deltakere: Kjærsti Theodorsen, Jørgen Aardalsbakke, Sunna Zophoniasdottir, Morten Strøyer Andersen, Sigrid Bergseng Lakså og Geir Sogge Johnsen

Temaer i debatten blir blant annet entrepriseformer og erfaringer, miljø som konkurranseelement, bruk av stedlige omfyllingsmasser, elektrifiserte anleggsplasser og verdien av tid.

11.30 – 12.30

Lunsj og mingling med bransjekolleger

12.30 – 12.50

Er menn over 50 år propper i forbedringsarbeidet?
Rammevilkår, vilje og evne til innovasjon og forandring

Ingrid Holøyen Skjærbakken – Rådgiver, Norsk Vann

Iva Pervan – Leder i VA-yngre

Er den tradisjonelle oppfatningen om at «gamle menn» er lite endringsvillige bare en myte? Er det «strekk i laget» med hensyn til ny teknologi, og hvordan tette gapet mellom de unge og de etablerte? Hva har de yngre å tilføre vannbransjen som er bra for alle? Ingrid vil utfordre oss på dette temaet.

12.50 – 13.10

En ledningseiers prosjekterfaringer – hva kan vi lære av hverandre?

Oddbjørn Andersen – Prosjektleder, Bergen Kommune

Bergen gjør store investeringer i nye ledningsanlegg, men hvilke krav stiller de og hvorfor? Hvilke utfordringer er mest sentrale, og hva slags løsninger finnes? Oddbjørn vil dele erfaringer som er nyttige for alle som jobber med ledningsanlegg.

13.10 – 13.30

Digital VA-hverdag – hvordan jobbe innenfor rammene av det grønne skiftet?

Torstein Dalen – Sivilingeniør, Sweco Bergen

Hele vårt samfunn digitaliseres, og hva er status i vannbransjen? Hvordan kan vi synliggjøre og dokumentere miljøgevinster ved digitalisering? Torstein gir oss nærmere innblikk i mulighetene.

13.30 – 13.50

Paneldebatt og diskusjon med salen

Deltakere: Ingrid Holøyen Skjærbakken, Iva Pervan og Torstein Dalen

Temaer i debatten blir blant annet rekruttering, nytenkning og digitaliseringens samfunnsnytte.

13.50 – 14.15

Mingling med bransjekolleger over en kopp kaffe/te og frukt

14.15 – 14.35

En entreprenørs skjeve blikk på utfordringer i bransjen – og hva med fremtiden?

Øystein Bjørløw – Teknisk rådgiver, Kjeldaas AS

Bare rør, eller er vi på rett vei i VA-bransjen? Hvor er flaskehalsene i gjennomføringen av et prosjekt? Øystein tar oss med på en reise i VA-fagets forunderlige verden.

14.35 – 14.55

Er ledningsfornyelsen basert på lotteri eller kunnskap?

Bjørn Solnes Skaar – Doktorgradstipendiat, NMBU

Kommune-Norge kjemper med gamle ledningsanlegg, så hvordan skal vi få opp utskiftingstakten? Hvordan kartlegge og oppgradere på mest mulig effektiv måte? Bjørn vil presentere metoder som gir et betydelig løft, men er vi villige til å handle?

14.55 – 15.15

Innovasjonsprosjekt med ut- og inntrekking av stikkledninger i varerør

Nora Belling Mangen – Sivilingeniør, Drammen kommune

Drammen kommune med flere samarbeidspartnere (Lier kommune, Asker kommune, Nasjonalt senter for vanninfrastruktur, Norsk Vann og SINTEF) gjennomfører nå et innovasjonsprosjekt med støtte fra Program for teknologiutvikling i vannbransjen og Norsk Vann. Målet er å teste ut hvor godt inn- og uttrekking av stikkledninger i varerør fungerer i praksis, og hvilke kombinasjoner av medierør og varerør som er egnet hvor. Prosjektet håper å bidra med kunnskap som gjør det lettere å ta i bruk stikkledningskummer og kommunisere til huseierne at lengre stikkledning ikke betyr økte kostnader i fremtiden. Ved å stille riktige krav til dagens anlegg og løsninger, skal man slippe å grave dem opp igjen ved fremtidig rehabilitering. Dette vil kunne gi betydelige økonomiske besparelser i tillegg til miljøhensyn. Nora tar oss med inn i dette spennende prosjektet.

15.15 – 15.30

Paneldebatt og diskusjon med salen

Deltakere: Øystein Bjørløw, Bjørn Solnes Skaar og Nora Belling Mangen

Temaer i debatten blir blant annet storkommuners utfordringer og muligheter, samt bærekraftige ledningsanlegg.

15.30

Oppsummering og vel hjem

Det tas forbehold om endringer i programmet

meld deg på

Praktisk informasjon:

Tid: Torsdag 28. april 2022 kl.08.00-15.30
Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders veg 15, 2060 Gardermoen, tlf.63 94 94 94
Konferanseavgift: kr.2.995,- eks.mva. Inkluderer enkel frokost, konferanse, lunsj og pausesnacks
Kontaktpersoner: Håkon Killerud, mob: 916 88 968, hakon.killerud@pamline.no – Stig Grindahl, mob: 480 68 283, stig@vvsforum – Leif Sandtangen, mob: 416 10 305, leif@vvsforum.no

Påmeldingen er bindende, men dersom vi må utsette eller avlyse vil påmeldingsavgiften refunderes i sin helhet.

Fakturering gjøres fra SG Kommunikasjon AS, Sandesundsveien 2, 1724 Sarpsborg, org. nr: NO 919729465.

          Påmeldingsfrist: 22.04.2022

Korona-situasjonen:
Vi er ydmyke i forhold til pandemien vi fortsatt står i, og har stor forståelse for de utfordringer som følger av dette både for enkeltpersoner og virksomheter. Hvordan situasjonen er utpå våren er det vanskelig å ha oversikt over nå, men vi håper på bedre tider og ønsker derfor å invitere til VA-dagen 2022 i håp om at konferansen lar seg gjennomføre og at responsen blir som vi forventer.

Dersom det viser seg at det blir krevende eller umulig å arrangere konferansen vil vi måtte utsette den til situasjonen igjen tillater et slikt arrangement.

Smittevern:
Vår høyeste prioritet er å ivareta sikkerhet og helse for våre konferansedeltakere og foredragsholdere. For å sikre nettopp det har vi grundige prosedyrer og rutiner på alle konferansene med hensyn til smittevern. Ønsker du å delta på konferansen er det bare å melde seg på, og vi gleder oss til å se deg!

 

NB! Vær nøye med utfyllingen av påmeldingsskjema. Fornavn, etternavn, firma, fakturaadresse, tlf.nr, email adr. osv.

VIKTIG: ved riktig utfylling av påmeldingsskjemaet, vil du få en tilbakemelding med en gang om at påmeldingen din er registrert.

  KONFERANSENES
  FOREDRAGSHOLDERE


  Jari Johansson – Business Unit Director, PAM Norge & Finland

  Jari har internasjonal erfaring fra flere bransjer, med fokus på byggebransjen i Norden og Baltikum. Han har de seneste 15 årene hatt flere ledende posisjoner i konsernet Saint-Gobain. Jari har en kommersiell utdanning, Master of Science in Economics and Business Administration. Han er opptatt av kvalitet og bærekraft for de tekniske løsningene som tilbys markedet.

   


  Christen Ræstad – Sivilingeniør, Eget firma

  Christen Ræstad har vært i vannbransjen i 45 år. I 6 år ledet han vannforsyningen i Drammen kommune og var sentral i utbyggingen av Glitrevannverket, før han i 1981 etablerte enmanns konsulentfirma som han fortsatt driver. Christen jobber for kommuner og interkommunale VA-selskap, bedrifter, forskningsprosjekter og myndigheter. Han har også markert seg som foredragsholder og prosjektleder/møteleder for ulike kurs, konferanser og fagmøter.


  Kjærsti Theodorsen – Prosjektleder Svendby Bygg Consult AS

  Kjærsti Theodorsen har en master i endringsledelse og 13 års erfaring fra prosjekt- og innkjøpsledelse og jobber nå som prosjektleder innenfor bygg- og anlegg hos Svendby Bygg Consult. Hun har gjennomført to Best value prosesser for tidligere arbeidsgiver Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid, herunder Åsgreina barnehage for Nannestad kommune.


  Jørgen Aardalsbakke – Advokat, Grette AS

  Jørgen Aardalsbakke er spesialisert innen kontrakts-/entrepriserett og offentlige anskaffelser, og har 20 års erfaring fra bygg- og anleggsnæringen. Han har spesiell erfaring innen infrastrukturprosjekter, både vei, bane, VA og kraft. I tillegg til håndtering av tvister og prosedyre for domstolene jobber Jørgen mye med kontraktstrategi og utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kontrakter, både for offentlige og private aktører.


  Sunna Zophoniasdottir – Assisterende prosjektleder, Marti AS

  Sunna Zophoniasdottir er utdannet bygningsingeniør fra University of Bath i England. Hun er i dag assisterende prosjektleder i Marti Tunnel og har bred erfaring fra infrastrukturprosjekter som utføres under jord fra både Norge, Sveits og Island.


  Morten Strøyer Andersen – Sivilingeniør/miljørådgiver Norconsult AS

  Morten Strøyer Andersen er utdannet MSc. Environmental Technology ved University of Denmark og jobber i dag som miljørådgiver i Norconsult. Han har også jobbet som klima- og miljørådgiver i Gjøvik kommune samt som fabrikkprofessor ved Forskerfabrikken. Morten brenner for å tenke nytt innenfor utførelse av infrastrukturprosjekter for å redusere miljøpåvirkning og kostnader.


  Sigrid Bergseng Lakså – Msc/miljørådgiver Norconsult AS

  Sigrid Bergseng Lakså er utdannet MSc. Environmental Toxicology and Chemistry ved NTNU og jobber i dag som miljørådgiver i Norconsult. Hun har et stort engasjement for miljøspørsmål, og Sigrid vil sammen med Morten Strøyer Andersen presentere en ny studie som viser mulighetene knyttet til gjenbruk av oppgravde masser i VA-grøfter.


  Geir Sogge Johnsen – Administrerende direktør, Basal AS 

  Geir Sogge Johnsen er administrerende direktør i Basal AS og har lang erfaring innen VA-faget. Sogge er utdannet sivilingeniør fra Universitetet på Ås og har master i Vann- og miljøteknikk. Han er opptatt av bærekraft og miljøvennlige løsninger.

   


  Ingrid Holøyen Skjærbakken – Rådgiver, Norsk Vann

  Ingrid Holøyen Skjærbakken arbeider i dag som rådgiver i Norsk Vann. Hun er utdannet sivilingeniør i natur- og miljøteknologi fra NMBU og har tidligere vært avdelingsleder for kommunalteknikk i Nittedal kommune. Ingrid har i dag sentrale oppgaver knyttet til rekruttering til vannbransjen, er sekretær for arbeidsutvalget til VA-yngre og er Norsk Vanns kontaktperson for Driftsassistansene.


  Iva Pervan – Leder i VA-yngre

  Iva Pervan er leder i VA-yngre og jobber som rådgiver i Rambøll. Hun jobber med overvannshåndtering og klimatilpasning i tidligfase. Hun har også erfaring med prosjekter innenfor hydrologi/hydraulikk som omfatter blant annet flomberegninger og flomsonekratlegging. Videre har hun flere års erfaring med hydrauliske beregninger og modellering av avløpssystemer.


  Øystein Bjørløw – Teknisk rådgiver, Kjeldaas AS

  Øystein Bjørløw har vært ansatt i Kjeldaas AS sin NoDig avdeling som teknisk rådgiver og arbeidene anleggsleder i felt siden 2016. Han har også stilling som faglig leder i kursavdelingen samt at han er utleid som instruktør til BFF vedrørende sprengningskurs. Øystein har allsidig bakgrunn fra kommune og entreprenørbransjen. Fritiden går med til kornproduksjon, drift av campingplass, festetomter, elgjakt samt ledelse av et lokalt vannverk.


  Torstein Dalen – Sivilingeniør, Sweco Bergen

  Torstein Dalen har jobbet 2 år som kommuneingeniør og 6 år som rådgiver. Daglige arbeidsoppgaver innen prosjektering, utredning og modellering innen VA. Han har hatt gleden av å jobbe med vannmengdemålinger, prøvetaking, modellering, prosjektering, utredning, byggeplassoppfølging, planprosesser, saksbehandling og undervisning. Digitalisering gir muligheter for økt effektivitet og kvalitet innenfor de fleste områder, i alt fra små «life hacks» til større digitaliseringsprosjekter.


  Oddbjørn Andersen – Prosjektleder, Bergen kommune

  Oddbjørn Andersen jobber til daglig som prosjektleder hos Bergen Vann, prosjektavdeling med diverse vann- og avløpsprosjekter. Hans ansvarsområde strekker seg fra oppfølging av prosjekter fra forprosjekt/skisseprosjekt stadier, gjennom detaljprosjektering, utlysning og kontrahering for utførelse, oppfølging i byggetiden og til slutt overtakelse.


  Bjørn Solnes Skaar – Doktorgradstipendiat, NMBU

  Bjørn Solnes Skaar er nå stipendiat ved INDØK på NMBU. Han er utdannet byggingeniør fra HiB 2008, siv. ing. vann- og miljøteknikk fra UMB 2013. Han var ansatt ved Norconsults VA-seksjon i Bergen 2008-2014 og Sweco VA Transport i Oslo 2014-2018 før NMBU 2018. Bjørn har erfaring som prosjekterende, fagansvarlig og oppdragsleder på ledningsanlegg for diverse kommuner, Statoil, Avinor, Jernbaneverket, Bybanen og private utbyggere, med både konvensjonelle grøfter og grøftefrie metoder.


  Nora Belling Mangen – Sivilingeniør, Drammen kommune

  Nora Belling Mangen er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har jobbet i Drammen kommune i fire år. Hun er også engasjert i SSTT og i arbeidet med Norsk Vannstandard i tillegg til daglige prosjektoppgaver. Nora er svært interessert i alt som rører seg i vannbransjen og vi gleder oss til å bli inspirert.

  KONTAKT OSS


  SG kommunikasjon AS
  Sandesundveien 2, 1724 Sarpsborg
  Telefon: +47 480 68 283
  E-post: stig@vvsforum.no

  Personvern Preferanser
  Når du besøker vår nettside, kan det hende at det lagres informasjon gjennom nettleseren, gjennom et spesifikt tjeneste, vanligvis informasjonskapsler. Her kan du endre dine preferanser. Vennligst husk at ved å blokkere noen typer informasjonskapsler, kan det ha innvirkning på opplevelsen av vår nettside og tjenestene vi tilbyr.