Scroll Top

Ønsker du å redusere CO2– utslipp fra dine prosjekter?
Hvilke sikkerhetsutfordringer gir det nye trusselbildet?
Hvordan håndtere prisveksten i vannbransjen?

VA-DAGENE 2023 OSLO GARDERMOEN

NÅR

Onsdag 12. april 2023 kl.08.00
til
torsdag 13. april 2023 kl.14.00

hvor?
MELD DEG PÅ VA-DAGENE 2023

VA-dagene 2023 er en konferanse for deg som ønsker å oppdatere deg på dagsaktuelle temaer i vannbransjen, treffe bransjekollegaer i en uformell setting og ikke minst være med på spennende og interessante debatter gjennom dagene.

Konferansen er en møteplass for kommuner, vannverk, rådgivere, entreprenører, grossister og andre som er opptatt av VA-faget.

KONFERANSENS
Program

VA-dagene 2023 fokuserer på dagsaktuelle utfordringer knyttet til ledningsnett for vann og avløp, og med temaer som er aktuelle for alle rørmaterialer.

Første dag av konferansen har fokus på bærekraft, miljø og klima samt sikkerhetsutfordringer i vannbransjen sett i lys av det nye trusselbildet.

På andre dag vil temaene i hovedsak dreie seg om prosjekterfaringer, pris- og kontraktsutfordringer samt unge i bransjen.

Til å belyse temaene har vi fått med oss spennende og dyktige forelesere som alle vil dele av sine erfaringer og kunnskap.

Vil spesielt nevne presentasjon av en studie knyttet til bruk av oppgravde masser i ledningsgrøfter, hvor miljø- og økonomigevinstene er store. Denne beregningsmodellen vil bli grundig presentert.

Til å lede konferansen har vi også denne gang med oss bransjenestoren Christen Ræstad, så her blir det stor takhøyde i form av meningsutvekslinger og diskusjoner gjennom dagene.

Vi vil også dele ut en pris til en yngre VA-person, og dette vil vi gjøre til en årlig tradisjon på konferansen.

Vi er sikre på at dette blir spennende og interessante dager, og håper konferansen også kan være en møteplass hvor praten går og erfaringer deles på tvers av kommunegrenser og fylker.

PROGRAM

Onsdag 12. april
08.00 – 09.00
Registrering og enkel frokost/mingling med bransjekollegaer
09.00 – 09.10
Velkommen og presentasjon av dagens program

Jari Johansson – Business Unit Director, PAM Norge & Finland

Møteleder: Christen Ræstad 

09.10 – 10.00
kalkulator for gjenbruk av stedlige masser – reduserte CO2-utslipp og lavere kostnader

Gjenbruk av stedlige masser i rørledningsprosjekter kan potensielt gi store reduksjoner i CO2-utslipp og lavere kostnader. Norconsult har på oppdrag fra PAM Norge tatt fram en modell for å visualisere disse mulighetene. Sigrid og Morten vil presentere dette unike verktøyet for oss.

Morten Strøyer Andersen – Sivilingeniør/miljørådgiver, Norconsult
Sigrid Bergseng Lakså – Msc/miljørådgiver, Norconsult

10.00 – 10.15
debatt og diskusjon med salen
10.15 – 10.45
Mingling med bransjekollegaer
10.45 – 11.15
VERDIER OG BÆREKRAFT – BALANSE I EN VANSKELIG TID

Infrastruktur og byggeprosjekter skal bygges bærekraftig og klimavennlig, selv om det koster ekstra. Priskrisen på energi setter hele økonomien under press. Stål, gatestein, rør og mange andre produkter kan kjøpes rimelig fra Kina, India og Tyrkia. Der er mye av det produsert med råstoff og energi kjøpt på billigsalg fra krigsmakten Russland – tross alle sanksjoner fra Vesten. Ja, det er lov. Men er det lurt? Ønsker vi det? Harde tider og krig i Europa gjør verdivalgene både viktigere og vanskeligere.

Christen Ræstad – siv.ing. Christen Ræstad
Raphaël Roquet – Commercial Director North Europe, Saint-Gobain PAM

11.15 – 11.30
DEBATT OG DISKUSJON MED SALEN
11.30 – 12.30
lunsj og mingling med bransjekollegaer
12.30 – 12.50
hvordan redusere sløsingen med masser til omfylling og nedgraving av vann- og avløpsrør?

I lang tid har det foregått en storstilt sløsing med masser i norske rørgrøfter ved at det brukes høykvalitets pukk til omfylling og nedgraving av rør. Knuste steinmasser av høy kvalitet er en begrenset ressurs, og det er unødvendig sløsing å fylle den typen masser rundt vann- og avløpsrør i grøfter. I alle fall når det skjer mer av gammel vane enn med en teknisk og faglig begrunnelse. Heldigvis foregår det en positiv utvikling. Bruk av stedlige masser kan bidra til betydelig reduksjon av utslipp.

Torun Rise – Senior prosjektleder, Sintef

12.50 – 13.10
klimavennlig massehåndtering og gjenbruk av masser

Gjenbruk av stedlige masser i ledningsgrøfter gir både miljømessige og økonomiske fordeler. Synne Sidenius fra Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune vil dele av sine erfaringer med kravstilling til miljø for å oppnå mer klimavennlig massehåndtering, erfaringer og resultater fra gjennomførte prosjekter, samt gi et innblikk i deres veileder for gjenbruk av stedlige masser i grøfteanlegg.

Synne Marie Sidenius – Miljørådgiver, Vann- og avløpsetaten Oslo kommune

13.10 – 13.30
Overskuddsmasser fra infrastrukturprosjekter – fra stort problem til stor mulighet

I forbindelse med samferdselsutbygging og andre anleggsarbeider oppstår det store mengder overskuddsmasser av ikke-forurenset jord, stein, betong og asfalt som i liten grad nyttiggjøres. Bærum Ressursbank tatt initiativ til å utvikle et markedssystem som skal gjøre det enklere å utnytte verdien av overskuddsmasser lokalt, i første omgang med fokus på steinmasser. Markedssystemet skal legge til rette for enklere, tettere og smarte samarbeid mellom bransjeaktørene. Systemet skal også bidra til å skape nødvendig tillit, transparens og standardisering, som er forutsetninger for gode samarbeid og et effektivt marked. I sum skal dette resultere i bedre utnyttelse av massene, mindre nyproduksjon, mer effektiv transport og mindre tomkjøring.

Tore Gulli – Prosjektdirektør, Bærum kommune

13.30 – 13.50
Hvordan redusere CO2-utslipp og kostnader i va grøfter?

Ulike rørmaterialer har ulike egenskaper som tillater forskjellige omfyllingsmasser. BASAL vil presentere et beregningsprogram som sammenligner kostnader ved forskjellig grøfteoppbygning og gjenbruk av masser for ettrørsgrøfter.

Geir Sogge Johnsen – Adm. direktør, Basal

13.50 – 14.10
debatt og diskusjon med salen
14.10 – 14.30
Mingling med bransjekollegaer
14.30 – 14.50
Tunnelprosjekt sikrer drikkevann til ny bydel

Prosjektet er et konvensjonelt drevet tunnelprosjekt på 3380 meter med en 1000 mm vannledning mellom Skullerud vannbehandlingsanlegg og Enebakkveien i Oslo. Vannforsyningen til Bydel Søndre Nordstrand og nabokommunen Ski er sårbar. Dette prosjektet vil gi områdene tosidig vannforsyning og sikre vann til den kommende bydelen Gjersrud-Stensrud. Prosjektet er gjennomført som en totalentreprise med oppstart i 2019 og ferdigstillelse i 2023.

Vegard Veierød – Avdelingsdirektør, Vann- og avløpsetaten Oslo kommune

14.50 – 15.10
Hvorfor er kontroll, og ikke minst uavhengig kontroll viktig?

Hvilken kontroll gjøres i dag på VA-anleggene, og hva er viktig for å sikre forventet kvalitet og ikke minst forventet levetid. Hva er forskjellen på egenkontroll og uavhengig kontroll, og hvordan bør dette tas inn i prosjektgjennomføringen?

Jan Stenersen – Daglig leder, TroVA

15.10 – 15.30
Fylkesvei 120 Storgata Lillestrøm – bærekraftig massehåndtering i prisbelønt prosjekt

Prosjektet Fylkesvei 120 Storgata i Lillestrøm ble i 2021 tildelt Byggenæringens klimapris. Viken fylkeskommune, Lillestrøm kommune, Norconsult og Isachsen Anlegg var sentrale aktører i prosjektet, og gaterenoveringen har vært et foregangsprosjekt i gjenbruk av stedlige masser med en beregnet reduksjon i CO2-utslipp på 40% sammenlignet med et tradisjonelt veiprosjekt. 35.000 tonn oppgravde masser er blitt gjenbrukt og i tillegg er myrtorva gått til gjenbruk i jord- og grasproduksjon. Som en del av prosjektet ble det lagt nye ledninger for vann og avløp. Prosjektleder Birgitte Rodum i Viken fylkeskommune vil fortelle oss om dette spennende prosjektet.

Birgitte Rodum – Seksjonsleder Utbygging, Viken fylkeskommune

15.30 – 16.00
Mingling med bransjekollegaer
16.00 – 16.20
cyber space: usynlig, ubegripelig og uhåndterlig

Hvorfor er det ikke krav til  teoretisk, teknisk og praktisk opplæring i bruk av datamaskin og cyberspace? Og hvorfor slipper vi unna en sertifiseringsprosess hos «Statens datamaskinvesen», hvor du beviser dine teoretiske og praktiske ferdigheter? For med datamaskiner kan hvemsomhelst gjøre hvasomhelst hvorsomhelst? Sånt blir det trøbbel av… For er det sikkert at hovedutfordringer er “dem”, og ikke “oss”?

Jørgen Dyrhaug – Seniorrådgiver, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet NSM

16.20 – 16.40
kunstig intelligens – aI – i vannbransjen – mange muligheter, og en snubletråd eller to

I vannbransjen vil det alltid finnes oppgaver som passer bedre for oss mennesker enn maskinelle systemer. Allikevel: På noen områder ser vi at roboter, nevrale nettverk og AI-baserte beslutnings- og styringssystemer spiser seg inn i oppgavelista. Mulighetene er mange, besparelsene betydelige og i tillegg vil utfordringer som i dag ikke enkelt lar seg gjøre, kunne finne sin løsning i maskinelle systemer. Men, som alltid når vi setter maskiner på saken; hva er riset bak speilet? Og hvor går trådene vi kan snuble i? Terje gir oss et innblikk i noen av de muligheter og trusler vår nye hverdag bringer med seg.

Terje Berg – Rådgiver, Norsk Vann

16.40 – 17.00
debatt og diskusjon med salen
17.00 – 18.30
egentid
18.30 – 19.00
aperitiff
19.00
middag med utdeling av “dråpen – de yngres vannpris”

Toastmaster: Ingrid Holøyen Skjærbakken – Rådgiver, Norsk Vann

Torsdag 13. april
08.30 – 08.50
oslo stamnett – en sikker utbygging med store rørdimensjoner

Arbeidsfellesskapet JV AF Ghella ANS skal på oppdrag fra Vann- og avløpsetaten Oslo kommune levere en komplett ny reservevanns-forsyning til hovedstaden. Fra Huseby i vest skal det rene vannet sendes østover under byen via et rørsystem i de nye tunnelene som JV AF Ghella nå er i ferd med å drive. Drikkevannet ender blant annet opp i to store beredskapsbassenger under bakken i nærheten av Lutvann. Underveis vil de nye vannrørene bli knyttet til eksisterende rør på ulike lokasjoner i byen. Med over 23 km vannrør i dimensjoner på opp til 2 meter i diameter, er det et særdeles komplekst puslespill som må gå opp før hovedstaden får en trygg reservevanns-forsyning.

Lars Henrik Aasen – Produksjonsleder, JV AF, Ghella ANS

08.50 – 09.10
sotrasambandet – ops-prosjekt med vannledning i bro

OPS-selskapet Sotra Link skal bygge 9,4 km ny riksveg, inkludert en 1,2 km lang bro. I broen skal det integreres en vannledning – planlagt gjensidig reservevannforsyning Ø400 mm mellom Bergen og Øygarden kommune, med Bergen Vann og ØyVAR AS som eiere av ledningen. Dette er et spennende samarbeidsprosjekt med Statens Vegvesen som oppdragsgiver, og Zlatko Cemalovic fra Bergen Vann vil ta oss med på en reise fra planleggingen startet i 2016 og frem til i dag.

Zlatko Cemalovic – Sivilingeniør/planansvarlig vannforsyning, Bergen Vann

09.10 – 09.30
Skaun-prosjekt med 7 km vann- og avløpsledning – en geoteknisk utfordring

Skaun kommune er i gang med å bygge nye hovedledninger for vann og avløp mellom Eggkleiva og Børsa. Eggkleiva avløpsrenseanlegg er i dag gammelt og nedslitt, og det er ikke hensiktsmessig å oppgradere anlegget til dagens standard. I stedet for å bygge et nytt renseanlegg i Eggkleiva, med utslipp til Børselva, ble det besluttet å bygge en overføringsledning for avløp fra Eggkleiva til Børsa renseanlegg, med utslipp til fjord. For å øke kapasiteten, og samtidig leveringssikkerheten på drikkevann og brannslukkevann er det også besluttet å bygge en ny vannledning i samme trase.

Idar Nebelung – Avdelingsingeniør, Skaun kommune

09.30 – 09.40
debatt og diskusjon med salen
09.40 – 10.10
mingling med bransjekollegaer
10.10 – 10.30
Markedsutsikter i vannbransjen – hva venter oss?

Om rammebetingelser, anleggskostnader og markedsutsikter for kommunaltekniske anlegg.

Marte Herje Strømme – Analytiker, Prognosesenteret

10.30 – 10.50
Prisutfordringer i dagens volatile marked – hvordan løser kommunen dette?

Samfunnet står overfor store utfordringer med betydelig økte priser og flaskehalser i leveringskjedene. Samtidig er det enorme behov for investeringer i både ny og eksisterende infrastruktur, inkludert vann- og avløpsanlegg. Hvordan påvirker dette valg av kontraktsform i prosjekter, og hvilke virkemidler har kommunene med hensyn til å opprettholde aktivitetsnivået og samtidig håndtere de økte prisene?

Magnar Sekse – Etatsdirektør, Bergen Vann

10.50 – 11.10
hvordan levere gode prosjekter i et bærekraftperspektiv med dagens utfordringer?

Med økende fokus på bærekraft i infrastrukturprosjekter følger også utfordringer og muligheter knyttet til kontraktsformer og pris. Hvilke strategier bør prosjektet ha for å ivareta bærekraft og samtidig minimere økonomisk risiko for entreprenøren?

Lars Erik Lund – Konserndirektør strategi og bærekraft, Veidekke

11.10 – 11.30
et overordnet blikk på verdikjeden og utfordringene som følger av økte priser

Økte råvarepriser og energikostnader, som begge langt overskrider normale indekser, setter hele verdikjeden under et betydelig press. Perioder med vesentlig svekket kronekurs forsterker utfordringene. Men avtaleverk og kontrakter ivaretar i liten eller ingen grad de voldsomme prisutfordringene vi har sett i senere tid. Hvordan kan aktørene best håndtere en slik situasjon, og hvilket ansvar bør ligge på kommunene?

Bjarne Haugland – Daglig leder, VA og VVS produsentene VVP

11.30 – 11.50
debatt og diskusjon med salen
11.50 – 12.10
Mingling med bransjekollegaer
12.10 – 12.30
de yngres blikk på fremtiden

Hva skiller VA-anleggene i dag fra tidligere tider, og hvordan vil yngre generasjoner VA-rådgivere forme fremtidens løsninger?

Evelina Koltsova – VA-rådgiver, Asplan Viak

12.30 – 12.50
metode for tilstandskartlegging av vannledninger med anlegget i full drift

Har du noen gang lurt på hva restlevetiden er på et spesifikt vannledningsstrekk? Og tenkt på hvordan man enkelt kan kartlegge dette med anlegget i full drift? Med dagens teknologi lar dette seg gjøre uten noen form for innvendige tiltak i vannledningen. Vår tekniske sjef Ole-Jakob Bjerke presenterer en metode for tilstandskartlegging av støpejernsrør.

Ole-Jakob Bjerke – Teknisk sjef, PAM Norge

12.50 – 13.00
va-nå?
13.00 – 14.00
lunsj og vel hjem

Med forbehold om endringer i programmet.

meld deg på

Praktisk informasjon:

Tid: Onsdag 12. april 2023 kl.08.00 – torsdag 13. april 2023 kl.14.00
Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders veg 15, 2060 Gardermoen, tlf.63 94 94 94
Kontaktpersoner: Håkon Killerud, mob: 916 88 968, hakon.killerud@pamline.no – Knut Stensberg, mob: 414 72 109, knut.stensberg@pamline.no – Stig Grindahl, mob: 480 68 283, stig@vvsforum.no – Leif Sandtangen, mob: 416 10 305, leif@vvsforum.no

Påmeldingen er bindende.

Fakturering gjøres av Checkin AS, Narviga 23, 4633 Kristiansand, org.nr. 994035053.

NB! Ved bestilling av hotellrom i påmeldingsskjema, må du være nøye i hvilket valg du tar.
Du kan bestille overnatting, og betale for overnatting og konferansen på samme faktura.
Du kan bestille overnatting, og betale for overnatting når du sjekker ut av hotellet.
Du kan la være å bestille overnatting, og kun betale for konferansen.

Påmeldingsfrist tirsdag 4. april. Etter denne dato er det ikke lenger mulig å melde seg på.

KONFERANSENS
FOREDRAGSHOLDERE


Lars Erik Lund – Konserndirektør strategi og bærekraft, Veidekke

Lars Erik Lund er konserndirektør i Veidekke – Norges største og en av Skandinavias ledende entreprenører. Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med mer enn 25 års erfaring fra norsk næringsliv. Som konserndirektør for strategi og bærekraft, har han ansvar for å utarbeide tydelige strategier, der vesentligere bærekraftsutfordringer i bygg- og anleggsbransjen inngår som avgjørende elementer. Lars Erik bruker deler av tiden sin på å skrive og forelese om hvordan næringslivet bedre kan løse samfunnets mange utfordringer på en kommersiell måte.


Jørgen Dyrhaug – Seniorrådgiver, Nasjonal sikkerhetsmyndighet NSM

Jørgen Dyrhaug jobber til daglig med datasikkerhet i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Han jobbet 14 år i Forsvarsdepartementet før han startet i NSM i begynnelsen av 2013. Han er utdannet sivilingeniør fra NTH. Tidligere har han også jobbet noen år i privat virksomhet.


Christen Ræstad – Sivilingeniør, Eget firma

Christen Ræstad har vært i vannbransjen i 45 år. I 6 år ledet han vannforsyningen i Drammen kommune og var sentral i utbyggingen av Glitrevannverket, før han i 1981 etablerte enmanns konsulentfirma som han fortsatt driver. Christen jobber for kommuner og interkommunale VA-selskap, bedrifter, forskningsprosjekter og myndigheter. Han har også markert seg som foredragsholder og prosjektleder/møteleder for ulike kurs, konferanser og fagmøter.


Terje Berg – Rådgiver, Norsk Vann

Terje Berg har 10 år bak seg som teknologirådgiver i Norsk Vann. Han er utdannet astronom med et senere påfyll av en master innen kunstig intelligens. Terje jobbet også i mange år—og i flere land—med utvikling av produkter og tjenester bygget på nanoteknologi; et område han også bistod forskningsrådet med utviklingen av i Norge. Terje er opptatt av å få fram de samfunnsmessige konsekvensene av implementering av ny teknologi og har vært en flittig brukt foredragsholder og konsulent innenfor akselererende teknologier siden tidlig 90-tall.


Morten Strøyer Andersen – Sivilingeniør/miljørådgiver Norconsult

Morten Strøyer Andersen er utdannet MSc. Environmental Technology ved University of Denmark og jobber i dag som miljørådgiver i Norconsult. Han har også jobbet som klima- og miljørådgiver i Gjøvik kommune samt som fabrikkprofessor ved Forskerfabrikken. Morten brenner for å tenke nytt innenfor utførelse av infrastrukturprosjekter for å redusere miljøpåvirkning og kostnader.


Sigrid Bergseng Lakså – Msc/miljørådgiver Norconsult

Sigrid Bergseng Lakså er utdannet MSc. Environmental Toxicology and Chemistry ved NTNU og jobber i dag som miljørådgiver i Norconsult. Hun har et stort engasjement for miljøspørsmål, og Sigrid vil sammen med Morten Strøyer Andersen presentere en ny studie som viser mulighetene knyttet til gjenbruk av oppgravde masser i VA-grøfter.


Geir Sogge Johnsen – Administrerende direktør, Basal  

Geir Sogge Johnsen er administrerende direktør i Basal AS og har lang erfaring innen VA-faget. Sogge er utdannet sivilingeniør fra Universitetet på Ås og har master i Vann- og miljøteknikk. Han er opptatt av bærekraft og miljøvennlige løsninger.


Ingrid Holøyen Skjærbakken – Rådgiver, Norsk Vann

Ingrid Holøyen Skjærbakken arbeider i dag som rådgiver i Norsk Vann. Hun er utdannet sivilingeniør i natur- og miljøteknologi fra NMBU og har tidligere vært avdelingsleder for kommunalteknikk i Nittedal kommune. Ingrid har i dag sentrale oppgaver knyttet til rekruttering til vannbransjen, er sekretær for arbeidsutvalget til VA-yngre og er Norsk Vanns kontaktperson for Driftsassistansene.


Synne Marie Sidenius – Miljørådgiver, Vann- og avløpsetaten Oslo kommune

Synne Marie Sindenius er født og oppvokst i Oslo, studerte biologi ved UiO og har en mastergrad i biologi med fokus på akvatiske miljøer. Har jobbet som lærer i naturfag og biologi ved VGS i Bærum og Oslo. Fra 2011 til 2019 har hun jobbet med utvikling av kunderelaterte systemer (varsling, beredskap, elektroniske tjenester) samt nøkkeltallsrapportering for Vann- og avløpsetaten. Fra april 2019 jobbet hun som prosjektleder og miljørådgiver i prosjektavdelingen i VAV.

Som miljørådgiver følger hun opp prosjektene på miljøkrav, tiltaksplaner og miljøoppfølgingsplaner, samt deltar i Oslo kommunes arbeid med å utarbeide og videreutvikle kravstilling til miljø og klima. Personlig engasjert i klima og miljø siden 80-tallet.


Ole-Jakob Bjerke – Teknisk sjef, PAM Norge

Ole-Jakob Bjerke har jobbet med drikkevannsløsninger i 13 år, deriblant produktutvikling, produkttesting, teknisk salg og samarbeid med ledningseiere, konsulenter og entreprenører/utførende. Han er en fag- og produktekspert, med sterkt fokus på sammenhengen mellom teori og praksis.


Torun Rise – Senior prosjektleder, Sintef

Torun Rise er utdannet innen MSc innen ressursgeologi og jobber i dag som senior prosjektleder i SINTEF. Hun har etter endt utdannelse hatt oppgaver innen ressursgeologi, ingeniørgeologi, rådgiving, byggeledelse og entreprenørvirksomhet, hovedsakelig knyttet til veg- og tunnelbygging samt pukk- og mineralproduksjon. Gjennom de siste årene har en stor del av prosjektene vært knyttet til kortreist stein og bruk av lokale masser. Dette har omfattet vurderinger knyttet til hvordan lokale masser i større grad kan benyttes, for på denne måten redusere prosjektenes miljøfotavtrykk samt bidra til en bedre ressursutnyttelse.


Vegard Veierød – Avdelingsdirektør, Vann- og avløpsetaten Oslo kommune

Vegard Veierød har i de siste 9 år vært ansatt i Vann- og avløpsetaten i Oslo; de siste fire år med ansvar for store og unike utbyggingsprosjekter. Prosjektene er i hovedsak unike fordi vi sjelden bygger tilsvarende mer enn èn gang hvert femtiende år. Størrelsen på prosjektene kan variere fra flere milliarder for utvidelser av våre prosessanlegg til noen hundre millioner for å styrke vår leveringsevne ved å bygge høydebasseng, tunneler, sikre objekter, samt ombygginger og fornyelser som bedrer vår infrastruktur og våre driftslokaler.


Zlatko Cemalovic – Sivilingeniør/planansvarlig vannforsyning, Bergen Vann

Zlatko Cemalovic er utdannet sivilingeniør og jobbet i perioden 1996-2015 i Voss kommune, teknisk etat. Ble ansatt i Bergen kommune i 2015 og jobber i dag som planansvarlig vannforsyning – transport i Bergen Vann.


Evelina Koltsova – VA-rådgiver, Asplan Viak

Evelina Koltsova er ansatt i Asplan Viak AS, Tønsberg som VA-rådgiver/ingeniør hvor hun jobber med vann- og miljørelaterte problemstillinger. Hun tok mastergrad i vann- og sanitærsystemer ved NMBU i 2019, med hovedfokus på kjemi og renseteknikker. Hun har tidligere jobbet et par år i offentlig sektor med avløp- og forurensningsspørsmål i forbindelse med utslipp. Til tross for sin unge alder har hun en omfattende forståelse av VA-bransjen og aktuelle behov innenfor både offentlig og privat sektor.


David Lund – Senior makroanalytiker, Prognosesenteret

David Lund er samfunnsøkonom med over ti års fartstid som analytiker i Prognosesenteret, der han har jobbet med analyse av bygge- og anleggsmarkedene med hovedansvar for metode og statistikk, samt formidling av resultater og prognoser.


Bjarne Haugland – Daglig leder, VA og VVS produsentene VVP

Bjarne Haugland er daglig leder for VA og VVS produsentene VVP, og han sitter i en rekke styrer og utvalg. Bjarne har tidligere vært adm. dir. i WILO Norge samt daglig leder i SIFAS VVS produkter. Med sin brede kunnskap og lange erfaring er Bjarne en sentral aktør innenfor både VVS- og VA-bransjen i Norge.


Idar Nebelung – Avdelingsingeniør, Skaun kommune

Idar Nebelung har en prosjektrettet utdanning innen bygg- og anleggsteknikk fra Telemark ingeniørhøgskole i 1991. Han har erfaring somprosjektleder fra blant annet Aure kommune, Ørland kommune og siden 2005 fra Skaun kommune, med hovedvekt på vann- og avløpsprosjekter.


Jari Johansson – Business Unit Director, PAM Norge & Finland

Jari Johansson er Business Unit Director for PAM Norge & Finland. Han har internasjonal erfaring fra flere bransjer, med fokus på byggebransjen i Norden og Baltikum. Han har de seneste 15 årene hatt flere ledende posisjoner i konsernet Saint-Gobain. Jari har en kommersiell utdanning, Master of Science in Economics and Business Administration. Han er opptatt av kvalitet og bærekraft for de tekniske løsningene som tilbys markedet.


Tore Gulli – Prosjektdirektør, Bærum kommune

Tore Gulli er sivilingeniør maskin/industriell økonomi fra NTH; erfaring fra privat og offentlig virksomhet i Norge og internasjonalt. Er nå ansatt som prosjektdirektør i Bærum kommune; blant annet med ansvar for prosjektet Bærum Ressursbank og et par andre innovasjonsprosjekter.


Magnar Sekse – Etatsdirektør, Bergen Vann

Magnar Sekse er utdannet sivilingeniør fra NTH 1982. Han er etatsdirektør i Bergen Vann, der han har arbeidet siden 1988. Først som gruppeleder deretter prosjektsjef og fagdirektør fra 2006. I tillegg til arbeidet i Bergen kommune, har Magnar Sekse bl.a. hatt flere verv i TEKNA, Norsk Vann, SSTT og er nå leder av den norske nasjonalkomiteen i IWA. Magnar Sekse er spesielt opptatt av å fremme vannbransjens omdømme og at bransjen jobber etter bærekraftige prinsipper.


Birgitte Rodum – Seksjonsleder Utbygging, Viken fylkeskommune

Birgitte Rodum er seksjonsleder for Utbygging på Romerike i Viken Fylkeskommune. Hun er utdannet landskapsarkitekt fra Norges Landbrukshøgskole og har i stor grad arbeidet med samferdsel siden 1997 i Statens vegvesen, Sweco Norge AS og nå Viken fylkeskommune fra 2021.


Jan Stenersen – Daglig leder, TroVA

Jan Stenersen er lidenskapelig opptatt av utfordringer og løsninger innen vannbransjen, og er også benyttet som foreleser på en rekke vannbransje-relaterte konferanser. Han har sin utdannelse fra Høgskolen i Narvik, der han tok studier innen vann og avløp i perioden 1987-1990. Som ferdigutdannet høyskoleingeniør begynte han sin karriere i rådgiverbransjen hos tidligere Ing. Chr. F. Grøner AS (nå Sweco AS), og deretter en kort tur innom Asplan Viak. Han har også vært innom selskaper som Altinex og konsulentselskapet Barlindhaug Consult AS, før han i 2008 inntok posisjonen som driftsleder avløp i Tromsø kommune og senere (2015) som leder for plan og utbygging i samme kommune. I 2017 valgte han å starte sitt eget rådgiverselskap TroVA AS hvor han i dag arbeider med byggeherrerådgivning.


Lars Henrik Aasen – Produksjonsleder, JV AF Ghella ANS

Lars Henrik Aasen har jobbet i AF Gruppen i 20 år. Han har lang erfaring med VA løsninger og komplekse prosjekter innen grunnarbeid og VA faget i dagsone og tunnel for AF Gruppen. Jobber nå som produksjonsleder i arbeidsfellskap-firmaet JV AF GHELLA, for utførelse av kontrakt E6 Ny Rentvannforsyning i Oslo.


Raphaël Roquet – Commercial Director North Europe, Saint-Gobain PAM

Raphaël Roquet er Commercial Director Northern Europe for Saint-Gobain PAM. Han er industriell ingeniør, har mastergrad innenfor miljø og management, og har 22 års erfaring innen teknisk salg til rørindustrien. Han er dypt overbevist om at Environment, Social and Governance – ESG – er eneste vei til en bærekraftig business for alle sektorer i Europa. Her er europeiske produsenter altfor sene og forsiktige i forhold til å iverksette reguleringer, og derfor fortsatt for avhengige av andre kontinenter.

KONTAKT OSS


SG kommunikasjon AS
Sandesundveien 2, 1724 Sarpsborg
Telefon: +47 480 68 283
E-post: stig@vvsforum.no

Personvern Preferanser
Når du besøker vår nettside, kan det hende at det lagres informasjon gjennom nettleseren, gjennom et spesifikt tjeneste, vanligvis informasjonskapsler. Her kan du endre dine preferanser. Vennligst husk at ved å blokkere noen typer informasjonskapsler, kan det ha innvirkning på opplevelsen av vår nettside og tjenestene vi tilbyr.